Tin chuyên ngành

THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH

            Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-SNV ngày 16 tháng 11 năm 2017 của  Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

            Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Khánh Vĩnh tại Công văn số 648/TCKH ngày 07/11/2018 và Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh tại Công văn số 215/PKT ngày 14/11/2018 về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, ngày 21 tháng 11 năm 2018, Hội đồng Thẩm định Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh đã tiến hành họp thẩm định Mục lục hồ sơ, tài liệu của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Khánh Vĩnh và Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh.

            Hội đồng do ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ làm Phó Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo, công chức Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Văn thư – Lưu trữ làm thành viên.

             Sau khi nghe Thư ký Hội đồng báo cáo tình hình tài liệu giao nộp của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Khánh Vĩnh và Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh, các thành viên Hội đồng kiểm tra, rà soát Mục lục hồ sơ, tài liệu giao nộp. Qua đó, các thành viên đều thống nhất hồ sơ, tài liệu giao nộp là những tài liệu có giá trị vĩnh viễn đã được chỉnh lý hoàn chỉnh, sắp xếp khoa học theo nghiệp vụ lưu trữ.

 Khanhvinh.jpg (137 KB)

                           Hội đồng thẩm định Mục lục, hồ sơ tài liệu nộp lưu

          Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Thái - Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất đề nghị tiếp nhận toàn bộ số lượng hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Khánh Vĩnh gồm 38 hồ sơ, sắp xếp vào 07 hộp, thời gian tài liệu từ năm 1991 đến năm 2015 và Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh gồm 92 hồ sơ, sắp xếp vào 14 hộp, thời gian tài liệu từ năm 1992 đến năm 2015.

          Việc tiếp nhận tài liệu của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Khánh Vĩnh và Kinh tế huyện Diên Khánh góp phần làm phong phú thêm thành phần tài liệu thuộc Phông lưu trữ của tỉnh Khánh Hòa và phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức./.

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 16

- Lượt truy cập: 1505974

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?