Đại hội Đảng các cấp

Hướng dẫn thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo Kế hoạch số 160 – KH/TU, ngày 14/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Website trích phần hướng dẫn góp ý cụ thể vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để bạn đọc tiện theo dõi, góp ý.
I. MỤC ĐÍCH

 - Nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để bổ sung, phát triển chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 - Tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài tỉnh để hoàn thiện, nâng cao chất lượng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, góp phần chuẩn bị chu đáo các nội dung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 II. YÊU CẦU

 Việc tổ chức thảo luận, góp ý phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học, bằng các hình thức thiết thực để phát huy được trí tuệ của các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trong, ngoài tỉnh và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, phòng ngừa các thế lực, phần tử xấu lợi dụng việc thảo luận, góp ý để xuyên tạc, chống phá Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

 III. GÓP Ý CHO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 1. Thảo luận, góp ý về kết cấu của Dự thảo Báo cáo chính trị Dự thảo Báo cáo chính trị đưa ra lấy ý kiến góp ý gồm:

 - Chủ đề Báo cáo chính trị.

 - Mở đầu.

 - Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm:

 + Kết quả thực hiện;

 + Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân;

 + Đánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm;

 - Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

 + Phương hướng, mục tiêu;

 + Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

 2. Thảo luận, góp ý về nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị

 Tập trung thảo luận, góp ý kiến các vấn đề sau:

 * Chủ đề Báo cáo chính trị đã hợp lý và bao quát các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh chưa, cần thêm, bớt thế nào?

 * Phần thứ nhất, “Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (2015 - 2020)”:

 - Đối với những kết quả đạt được: Trong các vấn đề Dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá, có lĩnh vực quan trọng nào đã làm nhưng chưa được phản ánh hoặc nhận định chưa khái quát, chưa rõ; việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã được đánh giá đầy đủ chưa? Đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.

 - Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu các nhóm hạn chế, khuyết điểm, có khuyết điểm nào được cho là quan trọng cần đánh giá nhưng chưa được đề cập? Đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.

 - Ngoài các nhóm nguyên nhân cơ bản đã nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị dẫn đến các hạn chế, khuyết điểm, còn nguyên nhân nào khác? Đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.

 - Các nhận định, đánh giá tổng quát và các bài học kinh nghiệm đã nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị có nội dung nào cần điều chỉnh, bổ sung? Đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.

 * Phần thứ hai, “Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025”:

 - Phương hướng chung đã hợp lý và bao quát các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh chưa, cần thêm, bớt thế nào?

 - Các mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, xây dựng Đảng đã nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã hợp lý chưa, có cần bổ sung, điều chỉnh mục tiêu nào không? Đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.

 - Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã sát hợp với tình hình thực tế của tỉnh chưa, có khả thi không? Đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 7

- Lượt truy cập: 1505948

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?