Giới thiệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TỈNH

 Về chức năng, nhiệm vụ:

                I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

        Chi cục Văn thư - Lưu trữ  là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh; trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ của tỉnh và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật; 

        Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ;

        Chi cục là cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

        II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

        1. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

        a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật;

        b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

        c) Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị cần hủy tại Lưu trữ cơ quan đối với cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; quyết định việc hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật;

        d) Thực hiện nhiệm vụ của Lưu trữ lịch sử của tỉnh, gồm: Trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, bảo hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

       đ) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ;

       2. Thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở Nội vụ cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;

       3. Trình Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt Danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử tỉnh, quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật;

       4. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ;

       5. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ; giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ;

       6. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật;

       7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật;

       8. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động của Chi cục theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật;

       9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật;

       10. Thực hiện công tác thông tin, chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất, sơ kết, tổng kết, tổng hợp tình hình các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ chung của cơ quan;

       11. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định;

       12. Tổ chức thực hiện và theo dõi phong trào thi đua trong cơ quan, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời và có biện pháp động viên thúc đẩy phong trào;

       13. Tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn cơ quan, công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan;

       14. Quản lý công văn, giấy tờ đi, đến; quản lý con dấu, tổ chức lưu trữ hồ sơ và các văn bản, giấy tờ của cơ quan theo đúng nguyên tắc, chế độ, quy định của nhà nước.
       

       (Theo Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ)

 

 

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 6

- Lượt truy cập: 1505904

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?