Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

1) Tổ chức Văn thư, lưu trữ cấp tỉnh: Chi cục Văn thư - Lưu trữ

        Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh; trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ của tỉnh và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

       Chi cục Văn thư - Lưu trữ có Chi Cục trưởng và không quá 02 Phó Chi Cục trưởng. Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, trước pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi cục văn thư - Lưu trữ. Phó Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư  - Lưu trữ là người giúp Chi Cục trưởng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, trước Chi Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

       Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng do Giám đốc sở Nội vụ quyết định theo quy định.

       Chi cục Văn thư - Lưu trữ gồm 02 phòng chuyên môn và 01 đơn vị trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ; Trung tâm Lưu trữ Lịch sử.

        Biên chế của Chi cục được bố trí, sử dụng trong tổng số biên chế được giao.

        2) Tổ chức Văn thư, Lưu trữ cấp huyện

        Phòng Nội vụ bố trí Công chức chuyên trách giúp Trưởng phòng Nội vụ thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của cấp huyện;

        - Biên chế công chức chuyên trách làm văn thư, lưu trữ do Phòng Nội vụ bố trí trong biên chế được giao;

        - Công chức chuyên trách làm văn thư, lưu trữ tại Phòng Nội vụ phải có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

        3) Văn thư, Lưu trữ cấp xã

        Tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn bố trí công chức kiêm nhiệm làm văn thư, lưu trữ.

        Người làm văn thư, lưu trữ phải có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Nội vụ.

         4) Văn thư, Lưu trữ cơ quan nhà nước khác:

        Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp nhà nước và các tổ chức kinh tế nhà nước trực thuộc cấp tỉnh, cấp huyện tùy theo khối lượng công việc về văn thư, lưu trữ để thành lập phòng, tổ hoặc bố trí người làm văn thư, lưu trữ cho phù hợp.

        

 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC NGÀNH VĂN THƯ- LƯU TRỮ 

         II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ KHÁNH HÒA

       1. Lãnh đạo Chi cục

        Có Chi Cục trưởng và Phó Chi Cục trưởng.

        Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

        Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

        Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

        2. Các tổ chức trực thuộc

        Chi cục có 02 phòng và 01 đơn vị sự nghiệp gồm: Phòng Nghiệp vụ, Phòng Hành chính - Tổng hợp và Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

         3. Địa chỉ liên hệ

         Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa, số 131 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.

         Số điện thoại:

         - Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hà: (058) 3607.324; 0913.482.966

         - Phó Chi cục trưởng Ông Nguyễn Văn Ba: (058) 3814.308; 0988.951.923

         - Phòng Nghiệp vụ: (058) 3814.308; (058) 3821.955

            + Trưởng phòng: Bà Trần Thị Hồng Vân: 0168.582.8197

         - Phòng Hành chính - Tổng hợp: (058) 3560.207

            + Trưởng phòng: Bà Lê Hoàng Phương: 098.500.2480

         - Trung tâm Lưu trữ lịch sử: (058) 3818.801

           + Giám đốc: Bà Võ Thị Thúy Nga: (058) 3822910; 090.549.1446

           + Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Lê Mỹ Hòa: 098.590.9137

                          

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 11

- Lượt truy cập: 1505967

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?