Giới thiệu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TỈNH KHÁNH HÒA

 

       Ngày 28/4/2010, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Theo đó, tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ tỉnh”; đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về việc thành lập tổ chức Chi cục văn thư lưu trữ trên cả nước, trong đó có Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa.

       Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa có thể sơ lược như sau:

       1. Sự hình thành Trung tâm Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa:

       Sau ngày miền nam hoàn toàn được giải phóng, tỉnh Phú Khánh (nay là Khánh Hòa) đã có sự quan tâm cụ thể đến tổ chức  những người làm công tác luu trữ. Ngày 13 tháng 6 năm 1979, UBND tỉnh Phú Khánh Quyết định thành lập Phòng Lưu trữ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

       Ngày 26/02/1996, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 426/UB thành lập Ban Chủ nhiệm điều hành dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý và giám sát tài nguyên biển Khánh hòa, gọi tắt là Ban Chủ nhiệm dự án GIS Biển Khánh Hòa – thuộc Sở Thủy sản;

       Ngày 10/10/1996, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1924/QĐ-UB thành lập Trung tâm Thông tin - Tư liệu Khánh hòa, thuộc Sở Thủy sản trên cơ sở Ban chủ nhiệm điều hành dự án Xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý và giám sát tài nguyên biển Khánh Hòa

      Ngày 13/01/1997, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBkiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin - Tư liệu Khánh hòa và chuyển giao Trung tâm từ Sở Thủy sản sang Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận quản lý. Nhiệm vụ công tác lưu trữ của tỉnh được giao cho Trung tâm Thông tin Tư liệu Khánh Hòa đảm nhận;

       Tháng 3 năm 1998 Quyết định thành lập Trung tâm Lưu trữ và Công nghệ thông tin, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

       Tháng 3 năm 2002 Quyết định  đổi tên Trung tâm Lưu trữ và Công nghệ thông tin thành Trung tâm Lưu trữ và Thông tin Tư liệu, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

       Tháng 7 năm 2006  đổi tên Trung tâm Lưu trữ và Thông tin Tư liệu thành Trung tâm Lưu trữ,  trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.

     Ngày 20 tháng 8 năm 2008,Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 2053/QĐ-UBND chuyển Trung tâm Lưu trữ từ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh sang trực thuộc Sở Nội vụ.

       Nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan, đơn vị nói trên là nhiệm vụ của Lưu trữ lịch sử. Công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ và hệ thống tổ chức những người làm công tác văn thư lưu trữ ở tỉnh  trong giai đoạn này chưa được xác lập một cách rõ ràng, cụ thể.

       2. Thành lập Phòng Quản lý văn thư - lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh hòa:

       Thi hành Thông tư số 04/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện,

       Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Theo đó,  Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ được thành lập, từng bước thực hiện nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

       3. Thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh hòa       

       Thi hành thông tư 02/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2010 về việc thành lập Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ; thống nhất 2 nhiệm vụ tham mưu quản lý Nhà nước về văn thư lưu trữ và thực hiện chức năng lưu trữ lịch sử về một đầu mối: Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

       Ngày 05 tháng 01 năm 2011, trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống  ngành Lưu trữ Việt nam (03/01/1946 – 03/01/2011), sau một thời gian chuẩn bị, tiếp nhận các bộ phận hợp thành, kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định đội ngũ công chức, viên chức; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh hòa chính thức ra mắt hoạt động với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng công chức, viên chức Chi cục VTLT

       Ngoài 2 nhiệm vụ chủ yếu: giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về văn thư lưu trữ và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh, Chi cục còn được giao nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ về lưu trữ, trong đó có  dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ, nhằm xử lý tài liệu tích đống trong nhiều cơ quan, đơn vị - đang là vấn đề khá nổi cộm trong thực trạng bảo quản tài liệu lưu trữ thời gian qua.

       Đội ngũ công chức,viên chức,lao động hình thành bước đầu của Chi cục gồm 5 công chức, 7 viên chức sự nghiệp và 16 nhân viên hợp đồng lao động,tất cả đều có trình độ từ trung cấp nghiệp vụ trở lên,được bố trí tại 3 phòng chuyên môn, 1 Kho lưu trữ và 1 Đội Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

       Kế thừa và phát huy những thành tích, kết quả đạt được của Trung tâm Lưu trữ và của Phòng QLVTLT thuộc Sở Nội vụ, công chức, viên chức và người lao động của Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Khánh Hòa đã góp phần tạo bước chuyển biến đáng kể trong công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ. Hoạt động sự nghiệp lưu trữ, khai thác tài liệu lưu trữ lịch sữ và hoạt động dịch vụ về lưu trữ đã không ngừng phát triển. Đội ngũ những người làm công tác văn thư lưu trữ của tỉnh đã được chuyên môn hóa và được nâng cao trình độ nghiệp vụ. Công tác văn thư lưu trữ nói chung đã được quan tâm ngày càng nhiều hơn trong các cấp, các ngành.

       Sự ra mắt hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành và phát triển một Ngành Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ KHÁNH HÒA

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 6

- Lượt truy cập: 1505943

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?